Dr Muhammad Taqiuddeen's Siraaj Muneer on the Errors of Jama'ah Tableegh (A 2013 Repost)

Tuesday 06-Dec-2022, 10:59PM / 765As-Siraaj Al-Muneer Fee Tanbeeh Jamaa'at-Tableegh Alaa Akhtaai-him
The Illuminating Light Intimating the Jama'ah Tableegh on Its Errors [written 1399H (1979)]